პროექტის სახელი: გინახავთ “მტკვარი ანკარა“?
პროექტის მოკლე აღწერა: მოსწავლეები აღწერენ მდინარე მტკვრის სანაპირო ზოლს, შეაფასებენ მის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ისტორიულ აზრს, გეოგრაფიულ მდებარეობას, როლს ლიტერატურაში.
პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები აღწერენ მდინარე მტკვრის გეოგრაფიულ მდებარეობას, შეაფასებენ მის მნიშვნელობას დასახლებულ პუნქტებში და ისაუბრებენ იმ ეკოლოგიურ პრობლემებზე, რომელიც მეტად მტკივნეულია ჩვენი ქალაქისათვის. ნამუშევრებს თან უნდა ერთვოდეს სურათები და ჩანახატები გაკეთდეს კვლევა მტკვრის ისტორიული როლის შესახებ სამი ქვეყნის ცხოვრებაში.
მონაწილეთა ასაკი: 12-14 15-18
ვადები: 3 თვე
პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: მოსწავლეებისათვის ბუნების სიყვარულისა და მასზე ზრუნვის უნარჩვევების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება, მიზნის დასახვა და ძირითადი პრობლემის გადასაჭრელი გზის ძიება.
მოსალოდნელი შედეგები: მთავარი შედეგი იქნება ფასეულობების გაძლიერება, კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავება, ჩანახატების, სურათების ალბომის, ვებ-ბლოგის შექმნა.
სარგებელი სხვებისთვის: შეივსება ინტერნეტში არსებული ინფორმაციული ბაზა მდინარე მტკვრის შესახებ.
სამუშაო ენა.ქართული.
საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა, ბიოლოგია. ინტერნეტ-პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას ინფორმაციულ-ტექნოლოგიების გამოყენებით. მშობლიური კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის, მისი განუმეორებლობის დაფასებასა და პატივისცემას.
მონაწილეები სხვა სკოლიდან: 75-ე საჯარო სკოლა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი 1 გიმნაზია
პროექტის ფასილიტატორის სახელი: ირმა დვალი, ციალა სილაძე, თამარ თამაზაშვილი
პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: tamartamazachvili@gmail.com, irmadvali@gmail.com, cialasiladze@gmail.com.
პროექტის ფორუმი: http://foro.iearn.org/webx?224@@fbddb34@.1ea76f77 პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი: http://proeqti55.blogspot.com/